Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο: Υποχρεωτικά Μαθήματα Γενικού Ενδιαφέροντος (30 ECTS):

 1. Δεοντολογία της Ιατρικής Έρευνας (3 ECTS)
 2. Λειτουργία και χρήση του συναφούς εξοπλισμού (2 ECTS)
 3. Ιατρική Πληροφορική (3 ECTS)
 4. Βιολογία των Νεοπλασμάτων και Χειρουργική (2 ECTS)
 5. Βασική Χειρουργική Έρευνα, Πειραματική Χειρουργική και καινοτομία (5 ECTS)
 6. Αναισθησία και Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές (3 ECTS)
 7. Βιοχημικές και Βιολογικές επιδράσεις των Ελάχιστα Επεμβατικών Τεχνικών (2 ECTS)
 8. Αιματολογικές παθήσεις και Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική (3 ECTS)
 9. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές και ο ρόλος των στην Ογκολογία (3 ECTS)
 10. Ιστορία ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (2 ECTS)
 11. Θεωρητικό σκέλος Fundamentals in Robotic Surgery (FRS) (2 ECTS)

Επιλογή θεμάτων Διπλωματικών Εργασιών

Β΄ Εξάμηνο: Υποχρεωτικά Θεωρητικά Μαθήματα Εξειδίκευσης (30 ECTS):

 1. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική Χοληφόρων (2 ECTS)
 2. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική του Ανωτέρου Πεπτικού (2 ECTS)
 3. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική της Νοσογόνου Παχυσαρκίας – Βαριατρικής (2 ECTS)
 4. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική Παχέος Εντέρου (2 ECTS)
 5. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική Συμπαγών οργάνων της Κοιλίας (2 ECTS)
 6. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική Κηλών Κοιλιακού τοιχώματος (2 ECTS)
 7. Επεμβατικές Ενδοσκοπικές Τεχνικές στο ΓΕΣ (2 ECTS)
 8. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική ενδοκρινών αδένων (2 ECTS)
 9. Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές τεχνικές στη Γυναικολογία (5 ECTS)
 10. Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές τεχνικές στην Ουρολογία (5 ECTS)
 11. Βιοϊατρική Μηχανική (2 ECTS)
 12. Αρχές Τηλεχειρουργικής και Ρομποτικής Χειρουργικής (2 ECTS)

Γ΄ Εξάμηνο: Υποχρεωτική πρακτική άσκηση και διπλωματική εργασία (30 ECTS):

 • Εφαρμοσμένα Μαθήματα Εξειδίκευσης (15 ECTS)
 • Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS)
 • Εφαρμογή Ελάχιστα Επεμβατικών Τεχνικών (συμπεριλαμβανομένων των Λαπαροσκοπικών και Ρομποτικών) στη Χειρουργική των Χοληφόρων, της Νοσογόνου Παχυσαρκίας (Βαριατρικής), του Ανωτέρου Πεπτικού, του Παχέος Εντέρου, των Συμπαγών Οργάνων της Κοιλίας, των Κηλών Κοιλιακού τοιχώματος, των Ενδοκρινών αδένων, του Ουροποιητικού συστήματος και της γυναικολογικής χειρουργικής.

Η εκπαίδευση αφορά στην καθ’ ομάδας παρακολούθηση και σχολιασμό αντιπροσωπευτικών μαγνητοσκοπημένων εγχειρήσεων, καθώς και την πρακτική άσκηση σε προσομοιωτές, σε πειραματικό χειρουργείο, σε ρομποτικό σύστημα Da Vinci και σε πραγματικές (live) εγχειρήσεις.