Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ».

Με την παρούσα προκήρυξη καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν την αίτηση τους και τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή:

Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» (M.Sc ‐ Μaster’s Degree in “Minimally Invasive Surgery, Robotic Surgery & Telesurgery”), μετά από κύκλο σπουδών τριών (3) διδακτικών εξαμήνων.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, αποκλειστικά Πτυχιούχοι Ιατρικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με τίτλο μιας των ειδικοτήτων χειρουργικής κατευθύνσεως (ή όσων διανύουν το χρόνο ειδίκευσης σε αντίστοιχες ειδικότητες).

Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ετησίως.

Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Βαθμός Πτυχίου και αναλυτική, κατά Μάθημα, βαθμολογία
 2. Επίδοση στα, σχετικά με την κατεύθυνση, προπτυχιακά Μαθήματα
 3. Επάρκεια στον χειρισμό της Αγγλικής γλώσσας
 4. Συστατικές επιστολές
 5. Συνέντευξη
 6. Κάθε άλλο στοιχείο, σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων, που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Οι σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων. Το συνολικό ύψος των διδάκτρων καθορίστηκε σε 3.000,00 (τρεις χιλιάδες Ευρώ) που θα καταβληθούν σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, έως την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους από 01/04/2024 έως και 31/08/2024 μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφίου (διατίθεται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: http://school.med.uoa.gr/ )
 2. Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του πτυχίου τους καθώς και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν.4485/17. Οι τελειόφοιτοι οι οποίοι κατά το χρόνο της αίτησης δεν έχουν ακόμη πτυχίο μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση από την οικεία Σχολή ότι περάτωσαν με επιτυχία τις πτυχιακές τους εξετάσεις και να καταθέσουν το πτυχίο τους μόλις το παραλάβουν.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)
 6. Έκθεση ενδιαφέροντος και τεκμηρίωση των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
 7. Δύο συστατικές επιστολές
 8. Επιστημονικές εργασίες / δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
 9. Αλλα στοιχεία που δηλώνουν επιστημονική ή εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος, αλλά και άλλες δραστηριότητες
 10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 11. Υπεύθυνη δήλωση (με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω του gov.gr) του υποψήφιου φοιτητή που να δηλώνει ότι:
  – όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση την βαθμολογία του κύριου πτυχίου, την προφορική συνέντευξη, τη βαθμολογία της γραπτής εξέτασης και γενικά την συναξιολόγηση των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός επιλεγέντος φοιτητή, η Συντονιστική Επιτροπή, καλεί τον αμέσως πρώτο επιλαχόντα να καταλάβει τη θέση του και ούτω καθεξής.

Ολα τα απαραίτητα έντυπα (π.χ.Έντυπα της Αίτησης) και η περιγραφή του Π.Μ.Σ. παρέχονται στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών http://www.grammateia.med.uoa.gr καθώς και στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://www.mirs.gr

Η αίτηση και τα συνοδά δικαιολογητικά δύνανται να υποβληθούν:

– Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@mirs.gr

Για την περιγραφή του προγράμματος πατήστε εδώ.

Για να κατεβάστε στον υπολογιστή σας όλα τα απαραίτητα έντυπα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα σε μορφή αρχείου εγγράφου (.doc), ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

1. Έντυπο Αίτησης
2. Έντυπο Συστατικής Επιστολής

Για Επικοινωνία:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974 752743

Email: info@mirs.gr

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Δημήτριος Δημητρούλης

Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών