Με την παρούσα προκήρυξη, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη 2019-2020 & 2020-2021, να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή:

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική (M.Sc ‐ Μaster’s Degree in “Minimally Invasive Surgery, Robotic Surgery & Telesurgery”), μετά από κύκλο σπουδών τριών (3) διδακτικών εξαμήνων.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, αποκλειστικά Πτυχιούχοι Ιατρικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με τίτλο μιας των ειδικοτήτων χειρουργικής κατευθύνσεως (ή όσων διανύουν το χρόνο ειδίκευσης σε αντίστοιχες ειδικότητες).

Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ετησίως.

Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Βαθμός Πτυχίου και αναλυτική, κατά Μάθημα, βαθμολογία.
 2. Επίδοση στα, σχετικά με την κατεύθυνση, προπτυχιακά Μαθήματα.
 3. Επάρκεια στον χειρισμό της Αγγλικής γλώσσας.
 4. Επάρκεια στον χειρισμό Η/Υ.
 5. Συστατικές επιστολές.
 6. Γραπτή δοκιμασία (Test).
 7. Προσωπική συνέντευξη.
 8. Κάθε άλλο στοιχείο, σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων, που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Οι σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων. Το συνολικό ύψος των διδάκτρων καθορίστηκε σε 3.000,00 (τρεις χιλιάδες Ευρώ) που θα καταβληθούν σε δύο (2) ισόποσες δόσεις.

Την Αίτηση, πρέπει να συνοδεύουν και να συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, με επίδειξη αυτής κατά την κατάθεση.
 • Φωτοαντίγραφο Πτυχίου, με επίδειξη αυτού κατά την κατάθεση.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για τους υποψήφιους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής.
 • Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, με επίδειξη του πρωτοτύπου κατά την κατάθεση.
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (CV), που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, και για τους αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας (με επίδειξη του/των πρωτοτύπου/ων κατά την κατάθεση.
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Η/Υ.
 • Έκθεση ενδιαφέροντος και τεκμηρίωση των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
 • Τρεις (3) συστατικές επιστολές (υπογεγραμμένες & σφραγισμένες), οι οποίες είτε θα κατατεθούν αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο, είτε θα αποσταλούν απ’ ευθείας, με απλή ταχυδρομική αποστολή (όχι με συστημένο ταχυδρομείο), στην Διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική», ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΤΗΡΙΟ 17), ΙΣΟΓΕΙΟ, Αγ. Θωμά 15Β, ΓΟΥΔΗ – ΑΘΗΝΑ, 115 27 – (Υπ’ όψιν Κας Μ. Παναγιωτακοπούλου)
 • Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος ή Πανεπιστημίου, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
 • Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι όλα τα υποβληθέντα φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από 1η Αυγούστου – 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Η αίτηση και τα συνοδά δικαιολογητικά δύνανται να υποβληθούν:

– Είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@mirs.gr

Είτε με απλή ταχυδρομική αποστολή (όχι με συστημένο ταχυδρομείο) στη διεύθυνση:

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική»,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΤΗΡΙΟ 17), ΙΣΟΓΕΙΟ,
Αγ. Θωμά 15Β, ΓΟΥΔΗ – ΑΘΗΝΑ, 115 27.
Τηλ. 210 74 62 538, Fax: 210-746 2557

με την ένδειξη: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική. Υπόψιν Κας Παναγιωτακοπούλου».

Η τελική επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει με βάση την βαθμολογία του κύριου πτυχίου, την προφορική συνέντευξη, τη βαθμολογία της γραπτής εξέτασης και γενικά την συναξιολόγηση των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός επιλεγέντος φοιτητή, η Επιτροπή Αξιολόγησης, καλεί τον αμέσως πρώτο επιλαχόντα να καταλάβει τη θέση του και ούτω καθεξής.

Για την περιγραφή του προγράμματος πατήστε εδώ.

Για να κατεβάστε στον υπολογιστή σας όλα τα απαραίτητα έντυπα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα σε μορφή αρχείου εγγράφου (.doc), ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

1. Έντυπο Αίτησης
2. Έντυπο Συστατικής Επιστολής

Για Επικοινωνία:

Τηλέφωνο επικοινωνίας καθημερινά Δε ~ Πα από 13:00 έως 16:00.
Ραντεβού κατόπιν συνεννόησης.

Γραμματεία Π.Μ.Σ. (Κα M. Παναγιωτακοπούλου):
e-mail: info@mirs.gr
Τηλ: 210 74 62 538

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Νικόλαος Ι. Νικητέας
Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών